Instalacja

   Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie biogazowni wytwarzającej energię elektryczną i cieplną ze spalania biogazu, powstającego w procesie fermentacji metanowej odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa oraz przetwórstwa żywności zlokalizowana jest w miejscowości Psary (gm. Przykona). Powstały biogaz będzie poddawany procesowi oczyszczania i następnie spalany celem napędu dwóch generatorów prądotwórczych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę dwóch zbiorników fermentacji właściwej, zbiornika fermentacji wtórnej oraz zbiornika produktu przefermentowanego i zbiornika buforowego na wsady płynne. Ponadto inwestor zagospodarował istniejące zbiorniki po nieczynnej oczyszczalni ścieków w celu magazynowania cieczy pofermentacyjnej.
   Wyprodukowana energia elektryczna, zgodnie z podpisaną umową, zasili sieć operatora energetycznego, natomiast energia cieplna sprzedana będzie odbiorcom zewnętrznym.
Pozostałość pofermentacyjna, stosowana będzie jako nawóz na okolicznych polach uprawnych.

Parametry

Aby mieć wstępne rozeznanie, na temat budowanej instalacji do przetwarzania surowców rolniczych na energię elektryczną, warto spojrzeć na jej parametry.
 moc elektryczna [MWe]1,89
 moc cieplna
[MWc]
2,05
 ilość produkowanej energii el. [MWh/r]15 120
 ilość produkowanej energii ciepl. [GJ/r]59 212
 ilość substratów [Mg/r]47 900

Kalendarz

Na początku maja 2013r. spółka rozpoczęła prace budowlane. Ich postępy i zaangażowanie można podziwiać w zakładce GALERIA.
Zakończenie prac budowlanych spodziewane jest w drugim kwartale 2014 r. Tym samym,  rozpocznie się rozruch technologiczny, który potrwa ok. 3 miesiące.
Najpóżniej w III kwartale 2014r. bioelektrownia rozpocznie sprzedaż produkowanej energii elektrycznej do sieci operatora, od tego momentu planowana jest jej nieprzerwana praca.
Copyright Bioelektrownia Przykona Sp z o.o. , office@bioelektrowniaprzykona.pl